Eva Kasanda

Eva Kasanda
PhD Student
Email: 
ekasanda@uoguelph.ca
Phone number: 
x 53840
Office: 
MACN 401
Lab: 
Desk 5

Supervision

Carl Svennson